Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Działanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Okres opracowania dokumentacji: lipiec 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,5 mln. zł

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku użyteczności publicznej Dom Włodarza oraz budowie obiektów towarzyszących
tj. obiektów małej architektury, miejsca gromadzenia odpadów stałych, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, miejsc na rowery, miejsca odpoczynku i rekreacji, dróg wewnętrznych, instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej.
Projekt ukierunkowany jest także na adaptację przebudowanej i rozbudowanej infrastruktury na cele aktywności kulturalnej oraz integracji społecznej,
a zatem w jego ramach planuje się także zakup niezbędnych środków trwałych i wyposażenia.