Samorządy
Spółki Komunalne

Dostępne formy finansowania umożliwiają rozwój polskich samorządów i spółek komunalnych! Jako doświadczeni doradcy pomożemy podmiotom z całej Polski pozyskać środki na realizację projektów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności!

Partnerstwo Publiczno Prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne to coraz popularniejsza forma współpracy sektora publicznego oraz prywatnego. Sektor publiczny sięgając po tę formułę zyskuje partnera, który sprawnie i bezproblemowo zrealizuje zaplanowane przedsięwzięcie, a partner prywatny zyskuje stabilnego partnera w postaci samorządu. 

PRZEDSIĘBIORCY

Polskie firmy mogą liczyć na korzystne finansowanie swoich inwestycji i planów biznesowych! Skorzystaj z oferty dla projektów inwestycyjnych, badawczych, promocyjnych, ochrony środowiska oraz współpracy międzynarodowej oraz naukowej!

Projektów rekomendowanych do dofinansowania

Milionów pozyskanych środków

Podpisanych umów o PPP

AKTUALNOŚCI

Konkurs na dofinansowanie: Cyfrowa gmina (POPC 5.1)

Bardzo miło Nam poinformować, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła nowy nabór projektów w ramach konkursu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. Celem naboru jest wsparcie gmin z całej Polski w zakresie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na następujące zadania
a) cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej;
b) edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
c) analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 

Konkurs na dofinansowanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w woj. Wielkopolskim (WRPO 3.2.1)

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zaplanowano ogłoszenie naboru projektów w ramach konkurs z poddziałania 3.2.1 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Konkurs ma zostać ogłoszony w listopadzie 2021 roku i wtedy poznany szczegóły i ostateczne zasady przyznania dofinansowania. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 50 000 000,50 PLN.

 W ramach konkursu będzie można uzyskać wsparcie na kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego. Dofinansowanie najpewniej wyniesie 85%.

Konkurs na dofinansowanie: Instalacje gospodarki odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków dotyczących instalacji gospodarowania odpadami. Konkurs skierowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z całej Polski. Nabór w trybie ciągłym trwa do 30 czerwca 2022 roku. Pomoc finansową można otrzymać w formie dotacji oraz/lub pożyczki. Wielkość dotacji jest uzależniona od rodzaju inwestycji. Rodzaje inwestycji:

1) Dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
2) Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji
3) Rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
4) Rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).

NASZE REALIZACJE

PROJEKT PPP – PODPISANA UMOWA

Z przyjemnością informujemy, że doszło do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Gminą Łubniany a PLADA sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” w trakcie którego, Ingenis sp. z o.o. pełnił rolę doradcy od samego początku postępowania aż do momentu podpisania Umowy.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym została podpisana przez Pawła Wąsiaka, Wójta Gminy Łubniany oraz Łukasza Sokołowskiego, Prezesa PLADA sp. z o.o.

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE: ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH

INGENIS pozyskał dofinansowanie dla projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w poddziałaniu 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.Wartość projektu: 4,4 mln zł.

W ramach projektu, Wnioskodawca (Gmina Rychtal) wspólnie z partnerami (Gmina Trzcinica), planuje ponieść koszty związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prac budowlanych oraz koszty usług doradczych które pozwolą na wdrożenie elektronicznych usług publicznych z obszaru e-administracji.

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE: SUKCES W KREDYCIE TECHNOLOGICZNYM (POIR 3.2.2)

Miło nam poinformować, że firma Astra Coffee and More Sp. z o.o. dzięki wsparciu INGENIS otrzymała dofinansowanie na stworzenie nowej linii technologicznej do produkcji nowego rodzaju herbaty. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach konkursu POIR 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu, jest wdrożenie do przedsiębiorstwa, nowej technologii, umożliwiającej produkcje udoskonalonego produktu. Wdrożenie nowej technologii, bazować będzie na posiadanej przez Wnioskodawcę, nieopatentowanej wiedzy technicznej. Aby możliwe było wdrożenie nowej technologii konieczny jest zakup następujących środków trwałych: Linia produkcyjna do konfekcjonowania herbaty w saszetki typu piramida. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji udoskonalonego produktu w postaci w postaci herbaty w saszetkach typu piramida z materiału PLA z autorską zawieszką, pakowana w zgrzewaną torebkę i kartonik bez użycia folii.