Samorządy
Spółki Komunalne

Dostępne formy finansowania umożliwiają rozwój polskich samorządów i spółek komunalnych! Jako doświadczeni doradcy pomożemy podmiotom z całej Polski pozyskać środki na realizację projektów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności!

Partnerstwo Publiczno Prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne to coraz popularniejsza forma współpracy sektora publicznego oraz prywatnego. Sektor publiczny sięgając po tę formułę zyskuje partnera, który sprawnie i bezproblemowo zrealizuje zaplanowane przedsięwzięcie, a partner prywatny zyskuje stabilnego partnera w postaci samorządu. 

PRZEDSIĘBIORCY

Polskie firmy mogą liczyć na korzystne finansowanie swoich inwestycji i planów biznesowych! Skorzystaj z oferty dla projektów inwestycyjnych, badawczych, promocyjnych, ochrony środowiska oraz współpracy międzynarodowej oraz naukowej!

Projektów rekomendowanych do dofinansowania

Milionów pozyskanych środków

Podpisanych umów o PPP

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIE Z PRZYGOTOWANIA ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ Z SEKTORA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Czy planują Państwo wnioskować o dofinansowanie ze środków UE dla projektów z zakresu efektywności energetycznej?

Jeżeli tak, to zapraszamy na szkolenie z przygotowania analizy potrzeb i wymagań (APiW), które odbędzie się 23 lutego 2024 r., w godz. 9.00-16.00 w formule online.

Podczas szkolenia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie ze zespołem Ingenis Sp. z o. o. odpowie na pytania dotyczące zasad ogólnych projektów PPP/ESCO, podstawowych elementów APiW-u, zawartości poszczególnych analiz, rodzaju wsparcia i wiele innych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wstępne konsultacje rynkowe w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego”

Powiat Drawski wraz z zespołem Ingenis sp. z o.o. zaprasza na wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie Powiatu Drawskiego. Zainteresowani mogą wypełnić ankiety i uczestniczyć w zdalnych konsultacjach w okresie 23-29.02.2024 r., gdzie poruszane będą kwestie związane z realizacją i sfinansowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia przez potencjalnego partnera prywatnego. Nowe budynki, które będą zarządzane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie, stworzą odpowiednią przestrzeń dla wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zgłoszenia do udziału w konsultacjach można przesyłać do 22.02.2024 r. do godz. 15:30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: powiatdrawski@powiatdrawski.pl oraz a.hedwig@ingenis.pl.

Dokumenty dotyczące konsultacji rynkowych znajdują się pod adresem: https://bip.powiatdrawski.pl/artykul/wstepne-konsultacje-rynkowe-zwiazane-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-bu

Dofinansowanie: Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych (FEKP.02.12)

W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 ogłoszono nabór w ramach działania 02.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych. Nabór zaplanowano w terminie od 12 lutego 2024 roku do 25 marca 2024 roku dla  jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwwodociągowo-kanalizacyjnych, podmiotów świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego i partnerów prywatnych we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach naboru można uzyskać wsparcie na przynajmniej jedno z następujących przedsięwzięć:

  1. kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie i sieci) w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM,
  2. instalacje odwadniania i kompostowania osadów ściekowych stanowiące element kompleksowego projektu w oczyszczalniach ścieków w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM,
  3. rozbudowa systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia) jedynie jako element projektów dotyczących gospodarki ściekowej.

NASZE REALIZACJE

Zintegrowany system selektywnego zbierania odpadów

Firma Ingenis sp. z o.o. przygotowywała projekty dla naboru w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 w ramach Priorytetu 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie.

Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami

Firma INGENIS Sp. z o.o. przygotowuje wnioski o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021-2027, Działanie 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”,Typ projektu 2: Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów dotyczących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Uprawnionymi do składania wniosków w ramach naboru są następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Samodzielne projekty dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia

Firma INGENIS Sp. z o.o. przygotowywała wnioski o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 w ramach Działania 2.5 „Woda do spożycia”, Typ projektu: Samodzielne projekty dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia.
 
W ramach naboru wsparcie dedykowane jest projektom przyczyniającym się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody.
Nabór przeznaczony dla: podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz przedsiębiorstw.