Firma Ingenis sp. z o.o. przygotowywała projekty dla naboru w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 w ramach Priorytetu 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie.

 

W ramach naboru finansowane będą projekty dotyczące zintegrowanego systemu selektywnego zbierania odpadów, w tym działania dot. PSZOK oraz działania pozwalające na zapewnienie należytej jakości zebranych odpadów w miejscach ich powstawania, tj. „u źródła”, zwłaszcza w zakresie frakcji organicznej (bioodpady), odpadów niebezpiecznych czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla jakości innych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie. Wspierane będą również projekty dotyczące m.in. ponownego użycia, naprawy, wymiany rzeczy używanych, które będą prowadzić do wydłużenia cyklu życia produktu. Jako komponent uzupełniający projektów finansowane mogą być także działania informacyjne i edukacyjne z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami.

 

Nabór przeznaczony dla: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.