W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 ogłoszono nabór w ramach działania 02.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych. 

Nabór zaplanowano w terminie od 12 lutego 2024 roku do 25 marca 2024 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi: 86 710 000,00 PLN.

W ramach naboru można uzyskać wsparcie na projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

  1. kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie i sieci) w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM,
  2. instalacje odwadniania i kompostowania osadów ściekowych stanowiące element kompleksowego projektu w oczyszczalniach ścieków w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM,
  3. rozbudowa systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia) jedynie jako element projektów dotyczących gospodarki ściekowej.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego
    2. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
    3. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
    4. partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Jako INGENIS przeprowadzimy analizę każdego pomysłu pod kątem wymów konkursu oraz w przypadku zainteresowania, podejmiemy się wsparcia w zakresie aplikowania o dofinansowanie.