Zespół Ingenis Sp. z o.o. uczestniczył zdalnie 24 stycznia 2024 r. w sesji Rady Gminy Zębowice. W ramach prezentacji wytłumaczono specyfikę realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz różnice między PPP a modelem tradycyjnym. Następnie omówiono planowane Przedsięwzięcia Gminy Zębowice, które zakłada wybór partnera prywatnego do zarządzania i eksploatacji infrastruktury wodnej i gospodarki ściekowej infrastruktury gminnej na terenie Gminy Zębowice. Wśród przewidywanych zadań partnera wymieniono również wymianę hydrantów i wodomierzy czy doraźną pomoc w przypadku problemów z odbiorem nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków. Po zakończonej prezentacji zespół Ingenisu odpowiadał na pytania członków Rady Gminy. Prezentacja podsumowywała także zwieńczenie prac zespołu Ingenisu nad dokumentacją dla Przedsięwzięcia.