Firma INGENIS Sp. z o.o. przygotowuje wnioski o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021-2027, Działanie 1.4 „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”,Typ projektu 2: Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów dotyczących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Uprawnionymi do składania wniosków w ramach naboru są następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.