Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,7 mln. zł

Inwestycja objęta projektem ma charakter infrastrukturalny. Polega na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny) wraz z rozbudową części wejściowej, remontem elewacji północnej
i zachodniej budynku głównego i dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanej w granicach działki nr ewid. 1085/10 przy ul. 700-lecia 36 w Żninie.
W ramach prac przewiduje się dodatkowo regulację instalacji c.o. w całym budynku, remont zjazdu na teren oraz budowę dróg i placów wewnętrznych. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępu do usług społecznych, w szczególności liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności wzrośnie do 350 osób rocznie.
Ponadto rewitalizacja budynku poprzez remont i docieplenie elewacji, a także odnowienie „podwórka”, podniesie jego estetykę, co może bezpośrednio
lub pośrednio zwiększyć atrakcyjność społeczną i gospodarczą obszaru.