Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, Gmina Łęczyca

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie: III.4 Rozwój otoczenia biznesu

Okres opracowania dokumentacji: kwiecień 2012r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,1 mln. zł

Podstawowym celem realizacji przedmiotowego projektu jest ograniczenie bardzo negatywnego zjawiska jakim jest wysokie bezrobocie w Gminie Łęczyca oraz rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Łęczyca.

Przedmiotem projektu pn. Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, Gmina Łęczyca jest budowa, w miejscowości Lubień, w Gminie Łęczyca drogi gminnej dojazdowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem oraz przebudową kolizji teletechnicznej i kolizji energetycznej. Nowobudowana droga będzie miała długość 823.50m i będzie prowadzić do terenów inwestycyjnych Gminy Łęczyca. Wielkość przedmiotowych terenów inwestycyjnych Gminy Łęczyca wynosi 10,2354 ha. W całym swoim ciągu planowana do wybudowania droga nie będzie posiadać skrzyżowań z istniejącymi,
bądź projektowanymi drogami lub ulicami, z wyjątkiem drogi powiatowej Łęczyca – Parzęczew.