Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: Infrastruktura drogowa

Okres opracowania dokumentacji: maj 2018r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,5 mln. zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi na dz. nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na dz. 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz w Gminie Nakło nad Notecią. Droga nie będzie należeć do transeuropejskiej sieci drogowej. Projektuje się jezdnię o szerokości 6 m ciągi piesze o szerokości 1,5 m, ścieżki rowerowe o szerokości 2 m, zjazdy do posesji o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, pobocza gruntowe, rowy oraz budowę oświetlenia drogowego. Podstawowym wydatkiem inwestycyjnym projektu są koszty prac budowlano-drogowych, których wykonanie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych celów projektu, przyczyni się do poprawy systemu komunikacji, stanu bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego
i rowerowego. Budowana infrastruktura drogowa będzie jedynym połączeniem terenu inwestycyjnego na tym obszarze z drogą krajową nr 10.
Inwestycja podniesie atrakcyjność terenów inwestycyjnych oferowanych przez gminę poprzez dostęp do uzbrojonego w infrastrukturę drogową terenu.