Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Okres opracowania dokumentacji: grudzień 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 57,2 mln. zł

Przedmiotem projektu jest budowa nowej kompostowni komorowej dla frakcji „mokrej” („bio”) o przepustowości 40.000 Mg/rok. Obecnie nieprzetworzona nadwyżka odpadów biodegradowalnych zbywana jest do innych instalacji poza województwem pomorskim. Podstawowe założenia projektu to:
-budowa nowej kompostowni komorowej dla procesu dynamicznego o czasie przetrzymania odpadów 5 tygodni oraz placu dojrzewania materiału o czasie przetrzymania 3 tygodnie zlokalizowanego w hali dojrzewania,
-pełna hermetyzacja projektowanej instalacji wraz z systemem oczyszczania powietrza i biofiltrem,
-zmniejszenie obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401), która przeznaczona będzie zasadniczo do obróbki materiału ze strumienia frakcji podsitowej 0 – 80 mm wydzielonej na sortowni ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych. Rozwiązanie to pozwoli na wydłużenie dynamicznej obróbki odpadu tej frakcji i jedocześnie ograniczy konieczność prowadzenia procesów dojrzewania na otwartym placu,
-uregulowanie gospodarki odpadami przeznaczonymi do kompostowania w rejonie obsługi Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.