Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap II

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet I: Infrastruktura transportowa,

Działanie: 1.1 Drogi

Okres opracowania dokumentacji: styczeń – luty 2009r.

INGENIS opracował:  studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 17,9 mln. zł

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa 9 dróg gminnych w 8 gminach będących członkami i partnerami Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, dzięki czemu możliwym będzie osiągnięcie standardów Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz dopuszczalnego nacisku na oś. Inwestycja będzie dotyczyć przebudowy gminnej sieci drogowej w gminach: Bedlno, Dąbrowice, Grabów, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Strzelce. Poniżej znajduje się wykaz dróg, które zostały objęte niniejszym projektem:

– Gmina Bedlno: droga gminna Janów – Maurycew nr 102003E, długość 4,07 km (4,0670km)

– Gmina Dąbrowice: droga gminna Mariopol – Augustopol nr 102855E, długość 1,98km (1,9810km)

– Gmina Grabów: droga gminna Besk Nowy – Brudzeń – Teofilki nr 104108E, długość 3,56km (3,5640km)

– Miasto i Gmina Krośniewice: droga gminna Stara Wieś – Franki  nr 102111E, długość 3,74km (3,7360km)

– Gmina Krzyżanów: droga gminna Kaszewy Kościelne – Psurze – granica  m Kutno  nr 102156E, długość 1,53km (1,5280km)

– Gmina Kutno: droga gminna Wroczyny – Franki Wroczyńskie nr 102217E, długość 1,42km (1,4245km)

– Gmina Łanięta: droga gminna Budy Stare – Suchodębie – granica gm. Strzelce  nr 102260E, długość 3,97km (3,9740km)

– Gmina Łanięta: droga gminna Suchodębie nr 102270E, długość 1,56km (1,5600km)

– Gmina Strzelce: droga gminna /Suchodębie/ granica między Siemianów – Parcele Niedrzew do drogi nr 2140  nr 102269E, długość 2,12km (2,1203km)

Całkowita długość 9 dróg przeznaczonych do przebudowy wynosi 23,95 km (23,9548km). Inwestycja polegać będzie przede wszystkim na przebudowie / wymianie nawierzchni dróg. Częściowo
jako elementy infrastruktury towarzyszącej na poszczególnych odcinkach dróg przewiduje się
także wykonanie zjazdów do przylegających posesji, odwadnianie korpusu drogowego, budowę
i przebudowę przepustów drogowych, czy wykonanie poboczy. Na wszystkich odcinkach projektowanych dróg zaplanowano wprowadzanie oznakowania pionowego i poziomego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonanie odpowiednich prac drogowych w znaczący sposób przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. Technologia wykonania dróg, skrzyżowań i chodników przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
na drogach nawet przy zakładanym wzroście natężenia ruchu.