Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Okres opracowania dokumentacji: lipiec 2019r.

INGENIS opracował: wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,3 mln. zł

W ramach inwestycji planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w m. Węglew i Kraśnica gm. Golina. Zakres prac obejmie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami do granicy posesji w miejscowościach Kraśnica i Węglew, gm. Golina. Ze względu
na ukształtowanie terenu przewiduje się budowę dwóch przepompowni ścieków przy ul. Makowej w Kraśnicy P.Ś.1. (działka nr 176/6) oraz przy ul. Stefana Batorego w Węglewie P.Ś.2 (działka nr 972). Ścieki z projektowanych przepompowni zostaną odprowadzone kolektorami tłocznymi do istniejącej studni rewizyjnej zlokalizowanej na kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Batorego w Węglewie.