Budowa kanalizacji sanitarnej dla części tzw. Stare Miasto w Trzemesznie etap IV, V i Va (I i II) wraz z dwuetapową modernizacją oczyszczalni ścieków

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet VI:  Środowisko Przyrodnicze,

Działanie: 3.4 Gospodarka wodno – ściekowa

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2012r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 7,2 mln. zł

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w tzw. Starym Mieście w Trzemesznie oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych,
która zrealizowana została w ramach dwóch niezależnych etapów w latach 2010-2011. Budowa wspomnianej kanalizacji sanitarnej podzielona została na trzy etapy (Etap (IV, V i Va). Etap V i Va budowy kanalizacji został już zrealizowany w latach 2009-2010.

Wybudowana sieć kanalizacji obejmie swym zasięgiem ulice w centrum miasta oraz na jego obrzeżach, na których znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa, zabudowa
o charakterze usługowym (m.in. hotel, szkoła, bank, dworzec PKP, przedszkole oraz kościół z towarzyszącymi budynkami kościelnymi). Zakres kanalizacji obejmuje ulice: Prusa, Sienną, Wiosny Ludów, Ogrodową, Toruńską, Kopernika, pl. Św. Wojciecha, Tumską, Św. Jana, Górną, Wodną, pl. Kilińskiego, Żółwią, Szymańskiego, Alejową, Wleklińskiego,
Na Folusz, Przemysłową, Dworcową. Projekt jest więc skierowany do mieszkańców oraz osób korzystających z usług świadczonych w ww. obiektach.

Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, przykanalików, przepompowni ścieków oraz pompowni przydomowych i przyłączy.
Łączna długość sieci wynosi: 9.413,87 mb.