Budowa obwodnicy miasta Janikowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego,

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2008r. – lipiec 2009r.

INGENIS opracował:  studium wykonalności i wniosek preselekcyjny

Wartość projektu: 8,7 mln. zł

Przedmiotowy projekt pt.: Budowa obwodnicy miasta Janikowa jest odpowiedzią władz miasta Janikowo na potrzeby i oczekiwania mieszkańców co do budowy obwodnicy miasta umożliwiającej odciążenie jego centrum od wzmożonego ruchu pojazdów osobowych  jak i  ciężarowych.

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy długości 2613,53 m i infrastruktury drogowej łączącej ją z istniejącymi ulicami miasta, obejmująca budowę łącznika obwodnicy z ul. Przemysłowa długości 592,13 m (w ciągu ulicy Działkowej), łącznika do ul. Wilkońskiego długości 138,01 m oraz przebudowę dróg powiatowych nr 2548C – ul. Przemysłowa na odcinku 126,70 m, nr 2553C – ul. 1 Maja 221,25 m, 2561C – ul. Wiejska 80,00 m, nr 2558C – ul. Szkolna 116,91 m w celu połączenia z obwodnicą i dojazdu długości 61,08 m do przejazdu przez tory kolejowe prowadzące do Janikosody. Wszystkie te działania inwestycyjne będą miały na celu połączenie nowo projektowanej obwodnicy z drogami powiatowymi, stanowiącymi jej początek i koniec, oraz z układem komunikacyjnym miasta. Obwodnica łączyć się będzie z ul. Przemysłową i Szkolną poprzez ronda. Pozostałe skrzyżowania projektuje się jako zwykłe skanalizowane. Projektowana obwodnica będzie biec od drogi powiatowej nr 2548C –
ul. Przemysłowa do drogi powiatowej nr 2558C – ul. Szkolnej przecinając drogi powiatowe nr 2553C – ul. 1 Maja i nr 2561C – ul. Wiejską oraz wiaduktem o długości 75 m nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w km 90+732 i bocznicą Janikowskich Zakładów Sodowych.