Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 9,4 mln. zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Sławsk. Poprawa ta wynikać będzie bezpośrednio z likwidacji nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, a tym samym eliminacji źródeł zanieczyszczania. Brak sieci kanalizacyjnej jest jednym z podstawowych problemów hamujących rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Ponadto powstanie oczyszczalnia mogącą sprostać potrzebom aglomeracji.

Cele dodatkowe osiągnięte w wyniku realizacji projektu to:

– zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców gminy,

-zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej gminy,

– poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zrzutu ścieków nieoczyszczonych obszaru gminy,

– poprawa standardu życia mieszkańców gminy.