Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet III:  Środowisko Przyrodnicze,

Działanie: 3.4 Gospodarka wodno – ściekowa

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2012r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 22,7 mln. zł

Projekt obejmuje budowę oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości 1000 m3 /d (2 x 500 m3 /d) oraz Qśrd = 677 m3 /d i równoważnej liczbie mieszkańców 4382 RLM oraz systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Wijewo, obejmującego sieć kanalizacyjną o długości 13,44 km (13440,5 mb), podciśnieniową pompownię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, zbiorcze studnie zaworowe (przydomowe) oraz system monitoringu systemu kanalizacyjnego. Wybudowana oczyszczalnia ścieków będzie oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z osadem czynnym usuwającym w procesie utleniania zawarte w ściekach zawiesiny oraz związki węgla organicznego (w sezonie turystycznym), a po sezonie turystycznym dodatkowo związki azotu w procesie denitryfikacji i nitryfikacji. Obiekty technologiczne oczyszczalni
można podzielić na: obiekty części ściekowej i obiekty części osadowej.

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo przewiduje się budowę: sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym wraz z monitoringiem, stacji podciśnieniowej (tzw. podciśnieniowej pompowni ścieków) wraz z niezbędnym uzbrojeniem – infrastrukturą techniczną oraz rurociągu tłocznego transportującego zebrane ścieki do nowo powstałej oczyszczalni ścieków. Na terenach posesji prywatnych przewiduje się lokalizację zbiorczych przydomowych studni zaworowych do których odprowadzane będą ścieki z budynków  w systemie podciśnieniowym, odprowadzających ścieki do rurociągów głównych. Niezależnie przewiduje się również montaż systemu monitoringu umożliwiającego kontrolę pracy systemu oraz szybką identyfikację ewentualnych awarii. Łącznie w ramach całego przedsięwzięcia przewiduje się budowę 13,44 km sieci kanalizacyjnych (13440,5 mb).