Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie Poddziałanie 4.5.4. Edukacja ekologiczna

Okres opracowania dokumentacji: październik 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,7 mln. zł

W ramach zadań wybudowane zostaną budynki w technologii energooszczędnej, wyposażone m.in. w pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne
oraz ścieżki o tematyce ekologiczno – przyrodniczej. Zakupione zostanie wyposażenie umożliwiające prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej m.in. wilgotnościomierze, laptopy, projektory, lornetki, aparaty fotograficzne, wyposażenie laboratoryjne. W miejscach realizacji projektu zainstalowane zostaną tablice informacyjno-pamiątkowe.

Nowe ośrodki będą miejscem organizacji konferencji naukowych i popularno-naukowych oraz realizacji projektów związanych z ochroną krajobrazu
i środowiska przyrodniczego, a także przyjaznym i otwartym miejscem dla mieszkańców, przyrodników, ekologów i turystów z kraju i zagranicy.