Budowa przystanku autobusowego w Barwicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 442,9  tys. zł

Celem głównym projektu jest zmiana w mobilności miejskiej prowadząca do zmniejszenia CO2 poprzez ograniczenie ruchu drogowego w Barwicach.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem budowę nawierzchni drogi pętli autobusowej wraz z peronami dla autobusów, wykonanie odwodnienia ulic poprzez zastosowanie studzienek ściekowych, przechwytujących wodę opadową z jedni, chodników i odprowadzenie jej do projektowanej kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowego oświetlenia w postaci lamp oświetleniowych włączonych do istniejącej sieci oświetleniowej. Wykonanie parkingu dla rowerów. Powierzchnia zabudowy projektowanego zjazdu, jedni i chodników wynosi 547 m2. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 114,5 m, w tym 20,5 m przykanalików. Długość projektowanej sieci oświetleniowej wynosi 82 m.