Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia – Gmina Kleszczów

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom I Energetyka,

Działanie: II.8 Gazownictwo,

Okres opracowania dokumentacji: III kwartał 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,3 mln. zł

Przedmiotowy projekt dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia od Żłobnicy do Strefy Przemysłowej
w Bogumiłowie oraz na terenie Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie.

Projekt stanowi nową inwestycję polegającą na budowie sieci gazowej na terenach, które nie były wcześniej zgazyfikowane.

Prace budowlano – instalacyjne zostały podzielone na 2 etapy:

– Etap I: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wzdłuż obwodnicy Kleszczowa od Żłobnicy do strefy przemysłowej w Bogumiłowie o dł. 7053 m

– Etap II: Budowa rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia o długości ok. 5592 m wzdłuż pasów drogowych
w strefie przemysłowej w Bogumiłowie

Dzięki realizacji inwestycji podłączona zostanie sieć gazowa na terenach wcześniej niezgazyfikowanych.
Umożliwi to podłączenie 15 nowych podmiotów do sieci gazowej  10 podmiotów indywidualnych oraz 5 podmiotów gospodarczych.