Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia od Żłobnicy do Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie oraz na terenie Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Priorytet II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka,
Działanie: II.8 Gazownictwo,
Okres opracowania dokumentacji: III kwartał 2010r.
INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie
Wartość projektu: 3,3 mln. zł
Przedmiotowy projekt dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia od Żłobnicy do Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie oraz na terenie Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie. Projekt stanowi nową inwestycję polegającą na budowie sieci gazowej na terenach, które nie były wcześniej zgazyfikowane. Prace budowlano – instalacyjne zostały podzielone na 2 etapy: – Etap I: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wzdłuż obwodnicy Kleszczowa od Żłobnicy do strefy przemysłowej
w Bogumiłowie o dł. 7053 m – Etap II: Budowa rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia
o długości ok. 5592 m wzdłuż pasów drogowych w strefie przemysłowej w Bogumiłowie.
Dzięki realizacji inwestycji podłączona zostanie sieć gazowa na terenach wcześniej niezgazyfikowanych. Umożliwi to podłączenie 15 nowych podmiotów do sieci gazowej  10 podmiotów indywidualnych oraz 5 podmiotów gospodarczych.