Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 6,08 mln. zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzymów. Poprawa ta wynikać będzie bezpośrednio z likwidacji nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, a tym samym eliminacji źródeł zanieczyszczania.
Brak sieci kanalizacyjnej jest jednym z podstawowych problemów hamujących rozwój społeczno-gospodarczy każdej gminy. Projektowany system hydrauliczny grawitacyjno-ciśnieniowy, zapewni odprowadzenie ścieków sanitarnych od wszystkich potencjalnych odbiorców wody zimnej – budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej istniejących i przyszłościowych zakładów przemysłowych, z wykorzystaniem istniejącej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzezińskie Holendry.