Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Okres realizacji: listopad 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,2 mln. zł

Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.
Cele szczegółowe:
– rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej,
– zwiększenie liczby mieszkańców gminy korzystających ze zbiorczej kanalizacji na terenie Gminy Stare Miasto.

Uzasadnieniem dla realizacji przedsięwzięcia jest potrzeba skanalizowania obszarów Gminy Stare Miasto – miejscowości Żdżary i Barczygłów, które do tej
pory nie były wyposażone w kanalizację sanitarną. Realizacja przedsięwzięcia poprzez budowę kanalizacji wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska,
poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Żdżary i Barczygłów, umożliwi odprowadzanie ścieków z tego terenu do szczelnej kanalizacji
sanitarnej oraz pozwoli na likwidację indywidualnych zbiorników bezodpływowych, a tym samym nastąpi likwidacja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia
wód i gleby.
Tym samym inwestycja będzie miała pozytywny wpływ zarówno na ochronę środowiska na terenie gminy, rozwój społeczno-gospodarczy gminy i regionu
oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Stare Miasto. Projektowana kanalizacja grawitacyjno-ciśnieniowa została zaprojektowana jako
całkowicie szczelna z materiałów spełniających polskie i unijne normy. Zastosowana technologia uniemożliwi ewentualną penetrację wód i ścieków.
Zabezpiecza to wpływ jej na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjęcie ścieków przez projektowaną kanalizację,
gromadzonych dotychczas w „szambach” poprawi znacznie warunki zdrowotne, higieniczne i środowiskowe, zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców.