Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Okres opracowania dokumentacji: luty 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 14,8 mln. zł

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 10529,5 m. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej, która będzie obsługiwała 1468 mieszkańców miejscowości: Łowicz, Zielkowice, Placencja
i Parma. Ilość Przedsięwzięcie ze względu na swój specyficzny charakter (przedsięwzięcie liniowe) tworzy sieć, na którą składają się kanały sanitarne tłoczne i grawitacyjne, tłocznie ścieków oraz przyłącza do budynków. Sieć ta połączona będzie z istniejącą komunalną oczyszczalnią ścieków w Łowiczu.