Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2 mln. zł

Zadaniem projektu jest realizacja ścieżki komunikacyjnej łączącej pobliskie miejscowości z budynkami użyteczności publicznej oraz umożliwiające łatwy dostęp do miejsca pracy. Zrealizowana zostanie budowa systemu roweru gminnego, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a co za tym idzie do poprawy stanu środ. natural. Wskutek dostępności bezpiecznej trasy przejazdu rowerem ograniczy się ruch samochodów os. na rzecz ruchu rowerowego, co wiąże się ze zmniejszeniem emisji CO2. Długość wybudowanej ścieżki rowerowej wynosi 3 072 m. Przewidziano również umieszczenie elementów małej architektury – ławka kosz na śmieci stojak na rowery, lampy hybrydowe.