Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Okres opracowania dokumentacji: wrzesień 2020r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 6,01 mln. zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej o długości 6,494 km, po śladzie nieistniejącej wąskotorowej linii kolejowej pomiędzy Wąsowem
a Trzcianką (gmina Kuślin, powiat nowotomyski). W ramach inwestycji zostanie wybudowana ścieżka rowerowa wraz wymaganymi elementami bezpieczeństwa ruchu dla rowerzystów oraz z uwzględnieniem wymaganej przebudowy istniejących zjazdów i drogi wewnętrznej przecinanych projektowaną ścieżką rowerową. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się modernizację istniejących przepustów funkcjonujących niegdyś
pod w/w linią kolejową, a także budowę oświetlenia LED ścieżki rowerowej zasilanego panelami słonecznymi. Powyższe elementy wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i podniosą komfort życia lokalnych mieszkańców korzystających obecnie z drogi powiatowej. Ponadto budowa nowej ścieżki rowerowej zwiększy atrakcyjność turystyczną na terenie gminy Kuślin.