Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudową wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego,

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2008r. – lipiec 2009r.

INGENIS opracował:  studium wykonalności i wniosek preselekcyjny

Wartość projektu: 8,7 mln. zł

Zakres przedmiotowego projektu dotyczy budowy ulicy Osiedlowej wraz z wiaduktem drogowym
w Ostrowie Wielkopolskim. Produktami kluczowymi projektu będą: droga gminna o utwardzonej nawierzchni o długości 1,258 km oraz obiekt inżynierski o konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej, gęstodźwigarowej. Produktami uzupełniającymi projektu będą: chodniki (długość 0,730 km), utwardzony ciąg pieszo-rowerowy (długość 1,258 km), system odwadniający drogę (długość kanału deszczowego 0,358 km) oraz punkty oświetleniowe (39 latarni).

Realizacja projektu i tym samym uzyskanie wyżej wymienionych  produktów pozwoli
na skomunikowanie terenów inwestycyjnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski o powierzchni 96,2 hektara z drogą krajową nr 11. W skład wspomnianych terenów inwestycyjnych wchodzą grunty gminne i prywatne. Ponadto, dzięki poczynionym inwestycjom znacznie wzrosną parametry nośności ulicy Osiedlowej, jak i przebudowywanego wiaduktu, co pozwoli przenieść ruch samochodów ciężarowych na przebudowany ciąg komunikacyjny, jednocześnie ograniczając ruch ciężarowy
w centrum miasta.

Projekt został podzielony na etapy, których realizacja przebiegać będzie w zasadzie równolegle:

– I etap – budowa drogi w ulicy Osiedlowej (odcinki: od ul. Staroprzygodzkiej do wiaduktu
oraz od ul. Staroprzygodzkiej do ul. Przeskok);

– II etap – przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową wraz z dojazdami.