Budowa odcinka ulicy Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)

Okres opracowania dokumentacji: październik – listopad 2009r.

INGENIS opracował:  studium wykonalności 

Wartość projektu: 3 mln. zł

Przedmiotem projektu jest budowa odcinka drogi będącego przedłużeniem ul. Strzeleckiej,
który stanowić będzie łącznik pomiędzy ul. Kamienną a ul. Klasztorną.
Droga rozpoczynać się będzie od skrzyżowania z ul. Klasztorną i przebiegać będzie w kierunku południowym. Oś projektowanej drogi stanowić będzie przedłużenie ulicy Strzeleckiej, znajdującej
się po stronie przeciwnej. Powstałe skrzyżowanie będzie typu zwykłego bez skanalizowania. Projektowana jezdnia posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną, o szerokości 7 m i przekroju ulicznym. Po jej lewej stronie znajdować się będzie chodnik z kostki betonowej szerokości 2 m,
po stronie prawej natomiast ciąg pieszo – rowerowy bitumiczny lub z kostki betonowej bez fazy
o szerokości 2,5 m. Przekrój tego typu zostanie utrzymany na całym odcinku budowanej w ramach projektu drogi.

Ul. Strzelecka jest nieodzownym elementem ramy komunikacyjnej miasta tworzonej przez ulice: Wybickiego, Chłapowskiego, Długą, Siewną, Staroprzygodzką, Osiedlową, Wrocławską, Sadową, Strzelecką i Witosa; spinającej drogi krajowe i wojewódzkie nr 36,445,11/25 pierścieniem zlokalizowanym poza centrum miasta. Realizacja inwestycji sprawi, że powstanie dogodny dojazd 
do terenów aktywizacji gospodarczej leżących przy ul. Sadowej.