Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Osnowie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,

Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami

Okres opracowania dokumentacji: 2011r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 12,8 mln. zł

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla potrzeb Zakładu Usług Miejskich w Chełmnie. Projektowany zakład wdroży na terenie powiatu chełmińskiego technologię mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
co znacząco podniesie jakość ochrony środowiska oraz stworzy warunki umożliwiające dalszy rozwój systemu gospodarki odpadami w powiecie.

Najważniejszym elementem budowanego w ramach projektu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie będzie linia do sortowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, oraz doczyszczania odpadów opakowaniowych tzw. surowców wtórnych, w celu pomniejszenia strumienia odpadów poddawanych unieszkodliwianiu poprzez składowanie. W rezultacie działanie takie umożliwi zwiększenie ilości odzyskanych i wykorzystanych odpadów i materiałów, co spowoduje pomniejszanie kosztów unieszkodliwiania odpadów np. na składowisku lub w inny sposób.