Centrum Nowoczesności

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Priorytet 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Działanie: 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych

Okres opracowania dokumentacji: październik – listopad  2014r.

INGENIS przygotował: aktualizację Studium Wykonalności w części dotyczącej wykonalności finansowo-ekonomicznej inwestycji

Wartość projektu: 20,6 mln. zł

Celem głównym projektu było utworzenie na terenie zdegradowanego Mokrego Przedmieścia w Toruniu bazy lokalizacyjnej dla rozwoju nowoczesnej, popularyzującej naukę działalności edukacyjnej. Cel został zrealizowany poprzez kompleksową renowację i adaptację  wchodzącego w skład tzw. Młynów Toruńskich budynku dawnych silosów zbożowych i młyna żytniego oraz udostępnienie go miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W efekcie realizacji projektu na potrzeby Centrum przygotowano 7 kondygnacji o łącznej powierzchni ponad 5,1 tys. m2. Na parterze znajduje się część recepcyjna z kasami, informacją i szatniami oraz sklep z produktami tematycznie powiązanymi z działalnością instytucji. Umieszczono tam również ekspozycję zdjęć dokumentujących stan budynku sprzed rewitalizacji, w trakcie trwania prac budowlanych oraz po ich zakończeniu. W dawnej strefie młyna żytniego ulokowano pomieszczenia z przeznaczeniem na:
pięć pracowni naukowych, trzy sale ekspozycyjne dla dzieci, salę szkoleniową i biura dla pracowników Centrum. W części wybudowanej w miejsce silosów zbożowych powstała powierzchnia wystawiennicza. Przedsięwzięcie objęło również zagospodarowanie okolicznego terenu. Obok budynku przygotowano parking z miejscami dla autokarów
i samochodów osobowych. Wykonawcą adaptacji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.