Park wodny centrum rekreacji, sportu i rehabilitacji w Słupsku

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

Okres realizacji: I – II kwartał 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 62,3 mln. zł

W ramach realizacji projektu powstanie wielofunkcyjny obiekt Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku. Zaprojektowany w bryle południowo-wschodniej obiektu zespół basenowy oraz część centralna, która jest główną osią komunikacji pionowej i poziomej łączącą poszczególne zespoły funkcjonalne obiektu. Zlokalizowano w niej także basen dla niepływających, fitness i wellness – spa. Dodatkowo planuje się budowę wypoczynkowego pawilonu na wodzie wraz z renaturyzacją 5 stawów.

Łączna powierzchnia użytkowa Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji po zakończeniu przedsięwzięcia wynosić będzie 9405,80 m2, oraz dodatkowo 50 m2 powierzchni pawilonu (na jednym ze stawów zlokalizowanych na działce nr 69) a powierzchnia powstałego lustra wody wyniesie ok. 1170 m2.

Jedną z głównych grup interesariuszy projektu są osoby niepełnosprawne. Przewidziano zatem zastosowanie w projekcie rozwiązań znacznie wykraczających poza powszechnie przyjęte standardy.