Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno – Centrum Seniora

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie VII.3. Infrastruktura opieki społecznej

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2 mln. zł

Projekt dotyczy rozbudowy MOPS w Kutnie polegającej na dobudowie budynku Centrum Seniora przy ul. Wyszyńskiego 11a w Kutnie. Podstawowym zadaniem przedmiotowego budynku jest stworzenie miejsca, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki dla osób objętych opieką przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kutnie. Dzienne formy usług opiekuńczych należą do zakresu tzw. usług świadczonych w środowisku lokalnym. Są to usługi społeczne świadczone w sposób zindywidualizowany, umożliwiające osobom, na rzecz których są świadczone, niezależne życie w środowisku lokalnym, a gdy to nie jest możliwe, gwarantujące tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiające podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Do usług świadczonych
w środowisku lokalnym należą w szczególności usługi opiekuńcze w formie wsparcia dla opiekunów faktycznych, sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dziennych form usług opiekuńczych. DDPS jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym
dla osób niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne, stacjonarne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.