Przebudowa Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ul. 1-go Maja – dobudowa sali gimnastycznej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Priorytet V: Infrastruktura Społeczna,

Działanie: V.3 Infrastruktura Edukacyjna,

Okres opracowania dokumentacji: sierpień – listopad 2008r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,8 mln. zł

Projekt pn. Przebudowa Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ul. 1 Maja – dobudowa sali gimnastycznej polega na budowie sali gimnastycznej przy  Publicznym Gimnazjum Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 13 oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku, w tym budowie boiska wielofunkcyjnego.

Dzięki wybudowaniu sali gimnastycznej polepszy się dostęp dzieci i młodzieży miasta Zduńska Wola do infrastruktury sportowej i możliwości aktywnego uprawiania sportu. Polepszenie dostępu
do infrastruktury sportowej zwiększy aktywność fizyczną mieszkańców naszego regionu,
dzięki czemu powinno polepszyć się ich zdrowie, sprawność i tężyzna fizyczna oraz wydatnie wpłynąć na zmniejszenie częstotliwość występowania chorób. Uprawianie sportu i aktywny wypoczynek sprzyja kreowaniu pozytywnych postaw w życiu i spełnia podstawowe funkcje sportu tj.: zdrowotna, wychowawcza i integralno- społeczna.