Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa – opracowanie dokumentacji

Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa,

Działanie: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Okres opracowania dokumentacji: maj 2014r.

INGENIS opracował: wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 0,5 mln. zł

Planowany projekt dotyczy realizacji prac przygotowawczych, które obejmować będą wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej, środowiskowej i aplikacyjnej
dla zdefiniowanych zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Kłodawa.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim do jakości wód powierzchniowych. Realizacja projektu implikuje również szereg pozytywnych efektów społecznych, takich jak: poprawa warunków życia mieszkańców i wzbogacenie kapitału ludzkiego, wzrost wartości nieruchomości, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru, na którym realizowany jest projekt.