Dokumenty strategiczne dla Gminy Zaniemyśl

Długookresowa Strategia Rozwoju Gminy Zaniemyśl,

Program Ochrony Środowiska Gminy Zaniemyśl,

Program Gospodarki Odpadami Gminy Zaniemyśl,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013,

Okres opracowania dokumentacji: 2004r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Dokumentów strategicznych dla Gminy Zaniemyśl. Kilkumiesięczne wysiłki i ścisła współpraca z lokalnymi władzami nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyły się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty będą podstawą do ubiegania się przez Gminę o środki pomocowe z funduszy UE przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.