Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój Barwice Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,9 mln zł

Celem realizacji projektu jest zmiana środka transportu z indywidualnego samochodowy na indywidualny rowerowy jako środka transportu do centrum przesiadkowego
jak również do miejsca pracy i szkoły. Głównym efektem realizacji projektu będzie budowa drogi dla rowerów i ciągi które będą łączyć poszczególne części miejscowości
z Barwicami, w tym z budowanym w ramach projektu centrum przesiadkowym w Barwicach. Wybudowana droga rowerowa która będzie alternatywną trasą dojazdu
do centrów Barwic. W strukturze Kontraktu, projekt wpisuje się w realizację celu II: Ograniczenie emisji C02 poprzez rozwój zrównoważonego systemu transportu multimodalnego i gospodarki niskoemisyjnej. Na trasie planowanej drogi rowerowej znajdują się zakłady pracy, do których dojazd rowerem stanie się dostępniejszy
i bezpieczniejszy.