Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 504 kW wraz z kontenerową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Okres realizacji: sierpień 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,6 mln. zł

Inwestycja dotyczy budowy wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o numerze 123/2 położonej w miejscowości Józefina, gmina Koźminek. Wnioskodawcą projektu jest Farma fotowoltaniczna Józefina Sp. z o.o. Wnioskodawca planuje budowę naziemnej elektrowni fotowoltaicznej złożonej z paneli polikrystalicznych mocowanych na stalowej konstrukcji wsporczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja obejmuje budowę jednostki wytwórczej o mocy zainstalowanej 504 kWp. Infrastruktura obejmuje następujące elementy:
– panele polikrystaliczne wraz z konstrukcją wsporczą,
– beztransformatorowe inwerty fotowoltaiczne,
– kontenerowa stacja transformatorowa.
Inwestycja przewiduje także realizację działań Zespołu inżyniera kontraktu i nadzoru nad robotami budowlanymi, który jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia zakładanych efektów w założonym czasie. Nadzór nad prowadzonymi robotami sprawować będzie wyspecjalizowany podmiot. Realizacja przedsięwzięcia jest szczególnie istotna dla mieszkańców regionu ze względu na potrzebę ograniczania zanieczyszczenia środowiska, w szczególności zanieczyszczenia powietrza. Wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej przyczyni się do zaspokojenia wspomnianej potrzeby.