Instalacja fotowoltaiczna zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez Augusto Wieruszów S.C. Zimoch Anna i Wspólnicy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie IV.1. Odnawialne źródła energii

Okres realizacji: wrzesień 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 265 tys. zł

Przedmiotowy projekt dotyczy instalacji fotowoltaicznej typu on-grid, tzn. wpiętej do sieci elektroenergetycznej o mocy 39kWp montowanej na dachu w oparciu o polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne. Energia produkowana z instalacji fotowoltaicznej będzie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej i w pierwszej kolejności konsumowana na potrzeby własne. Ewentualne nadwyżki w produkcji energii elektrycznej zostaną wprowadzone do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Nie przewiduje się zastosowania układów magazynowania energii. Koncepcja instalacji zakłada zamontowanie 150 modułów fotowoltaicznych w konfiguracji jednej połaci dachowej skierowanej na południe. Moduły zostaną ustawione pionowo, zgodnie ze spadkiem dachu. Do instalacji zostaną zastosowane 2 inwertery które spowodują niezależną pracę podłączonych do nich modułów. Grupę docelową projektu stanowi przedsiębiorstwo Wnioskodawcy AUGUSTO-WIERUSZÓW S.C. Zimoch Anna i Wspólnicy a także mieszkańcy regionu, na których projekt będzie miał pozytywny wpływ (promowanie proekologicznych rozwiązań, zmniejszenie emisji CO2).