Budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z terenu miasta Przemyśla i gmin ościennych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013,

Priorytet 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Działanie: 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska

Okres opracowania dokumentacji: marzec – kwiecień 2009r.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 46,1 mln. zł

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, a także poprawa zarządzania środowiskiem poprzez rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Przemyślu.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, na terenie składowiska odpadów w Przemyślu. Przedsięwzięcie prowadzi do wdrożenia systemowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie obiektów przekształcania odpadów w celu ich odzysku i unieszkodliwiania. Realizacja projektu prowadzi do modernizacji istniejącego Zakładu Usług Komunalnych – składowisko Przemyśl. Projekt przyczynia sie do zminimalizowania ilości wytwarzanych i składowanych odpadów w sektorze komunalnym poprzez wdrożenie systemu ich przetwarzania. W zakres prac przewidzianych do realizacji wchodzi
przede wszystkim utworzenie sortowni i kompostowni.

Przedmiotowy projekt bezpośrednio obejmuje oddziaływaniem mieszkańców Miasta Przemyśl oraz 9 gmin ościennych z terenu powiatu przemyskiego: Gminy Wiejskiej Przemyśl, Gminy Medyka, Gminy Orły, Gminy Żurawica, Gminy Krzywcza, Gminy Krasiczyn, Gminy Fredropol, Gminy Dubiecko oraz Gminy Bircza.