Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Reginalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Okres opracowania dokumentacji: sierpień 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 13 mln zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie 3 gmin powiatu krotoszyńskiego: Gminy Koźmin Wielkopolski, Gminy Rozdrażew
i Gminy Zduny. Inwestycja należy do projektów parasolowych. Liderem Projektu wskazanym jako Wnioskodawca jest Gmina Koźmin Wielkopolski, natomiast Gminy Rozdrażew i Zduny pełnią rolę Partnerów Projektu. Na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski planuje się montaż 91 szt. instalacji fotowoltaicznych. Na terenie Gminy Rozdrażew planuje się montaż 66 szt. instalacji fotowoltaicznych. Natomiast na terenie Gminy Zduny planuje się montaż 206 szt. instalacji fotowoltaicznych. Łącznie w ramach projektu wybudowanych zostanie 363 szt. instalacji fotowoltaicznych.