Internetowa platforma do nauczania języka angielskiego metodą gamifikacji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020,

Priorytet I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Okres realizacji: listopad 2015r.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 156,8 tys. zł

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej  do potrzeb odbiorców poprzez wprowadzenie innowacyjnych w skali świata elementów w ramach internetowej platformy do nauki języka angielskiego oraz poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły językowej Going English o usługę nauczania przedmiotów szkolnych w języka angielskiego w oparciu o technikę lekcji odwróconej.

Przedmiot projektu stanowi innowacyjna platforma do nauki języka angielskiego online wykorzystująca technikę gamifikacji, elementy portali społecznościowych, system loteryjny, formułę lekcji odwróconej oraz wprowadzająca nową usługę – nauczanie przedmiotów szkolnych w języku angielskim. Platforma będzie dostępna także na urządzenia mobilne w systemach Android, iOS oraz Windows.

Gamifikacja polegać będzie na innowacyjnym wykorzystaniu mechanizmów z gier, w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia zaangażowania i osiągania lepszych efektów w nauce. Nowa usługa funkcjonować będzie w ramach platformy, na której znajdować się będzie biblioteka filmów wideo z zakresu przedmiotów szkolnych tj. biologia, historia, matematyka, fizyka, chemia i geografia. Lekcje będą odbywały się online, prowadzić je będą wykwalifikowani nauczyciele, zawodowo uczący danego przedmiotu. Wśród katalogu usług znajdują się oferta English for Life, English for Work oraz English for Play dopasowane do potrzeb odbiorców usług oraz formuła Self-Study, czyli samokształcenie pod okiem nauczyciela.