Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Priorytet 3-Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie
Okres opracowania dokumentacji: 2005r.
Wartość realizacji: 4,9 miliona złotych

Celem projektu jest konserwacja i digitalizacja najcenniejszych zbiorów znajdujących się w zasobach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Konserwacja obejmuje zespół rękopisów, które posiadają wysoką wartość historyczną i charakteryzują się bardzo złym stanem zachowania. Ponadto digitalizacja zapewni obiektom zabytkowym przechowywanie w idealnych, magazynowych warunkach i zabezpieczy przed zniszczeniem. Skanowanie pozwoli  na wyłączenie oryginałów z obiegu czytelniczego, gdyż posiadane kopie będą ich wiernym odbiciem. Projekt obejmie najcenniejsze pozycje przechowywane w magazynie Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Otworzy też drogę, by w przyszłości istniała możliwość zapoznania się w formie elektronicznej z zabytkowymi edycjami, które prezentują dawną wiedzę ludzi o historii, otaczającym świecie i o nich samych.