Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie: Gospodarka odpadami

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2018r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 9,8 mln. zł

Realizacja projektu polegać będzie na modernizacji istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez wydłużenie linii sortowniczej o urządzenia służące do doczyszczania surowców wtórnych oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów. Na nową instalację składać się będą m. in.: rozrywarka worków, bufor załadowczy, kabina sortownicza, separator metali żelaznych
i nieżelaznych, separator frakcji lekkiej, przenośniki taśmowe. Instalacja przyczyni się do wprowadzenia racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, wzrost ilości surowców wtórnych przekazanych do odzysku
w tym do recyklingu, a także umożliwi spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.