Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic – etap II

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet VI: Turystyka i środowisko kulturowe,

Działanie: 6.1. Turystyka, 

Okres opracowania dokumentacji: październik – listopad 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności 

Wartość projektu: 2,9 mln. zł

Przedmiotem projektu jest kontynuacja modernizacji obiektu rekreacyjno-sportowego PIASKI-SZCZYGLICZKA w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na budowie ścieżki spacerowo – rowerowej, budowie oświetlenia zewnętrznego, budowie toalet wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, zakupie elementów małej architektury oraz przebudowie i rozbudowie istniejących sanitariatów.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego korzystający z terenów kompleksu PIASKI-SZCZYGLICZKA  oraz turyści spoza miasta.