Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet VI: Turystyka i środowisko kulturowe,

Działanie: 6.1. Turystyka, 

Okres opracowania dokumentacji: marzec – kwiecień 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,7 mln. zł

Projekt polega na modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej.
W miejscu już istniejących, wybudowanych w latach 80-tych, nieatrakcyjnych
i z racji tego nie będących w stanie zainteresować potencjalnych użytkowników elementów powstanie nowoczesna infrastruktura uzupełniająca obecną ofertę rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski
i jego okolic. Przedmiotem projektu jest:

– Duży plac zabaw,

– Drugi kompleks zabawowy w kształcie Żaglowca,

– Boisko wielofunkcyjne,

– Pomost pływający,

– Ścieżka pieszo-rowerowa,

– Mała architektura tj. kosze na śmieci, ławki, stojaki dla rowerów oraz szlabany
z przeciwwagą.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego korzystający
z terenów kompleksu PIASKI-SZCZYGLICZKA oraz turyści spoza miasta.
Place zabaw kierowane są przede wszystkim do dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
Z boiska oraz ciągu pieszo – rowerowego będą korzystać osoby w różnym wieku preferujące aktywne formy spędzania wolnego czasu.