Odnawialne Źródła Energii w gminach Zwiazku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Działanie: 2.9 Odnawialne Źródła Energii

Okres opracowania dokumentacji: czerwiec 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,6 mln. zł

Celem głównym projektu jest ochrona środowiska, w tym środowisk ludzkiego oraz wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy poprzez poprawę jakości powietrza oraz wzrost wykorzystania proekologicznych, odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja polegająca na montażu kolektorów słonecznych na dachach 30 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanej na terenie ZGRK przyczyni się do poprawy jakości powietrza, powodując jednocześnie wzrost oszczędności wytworzonej energii.