Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 4.1.3. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami

Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2018r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4 mln. zł

Przedmiotowy projekt zlokalizowany będzie w środkowo – zachodniej części Polski, w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie
ostrowskim, w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski. Inwestycja będzie zlokalizowana od ulicy Reymonta do ul. Osadniczej i ul. Torowej do rzeki Ołobok,
na działkach o numerach ewidencyjnych: 70/3, 70/4, 70/5, 71, 72/1 – obręb 0012, 14 – obręb 0197 , 118/2, 117/4, 114/4, 112/4, 111/4, 108/1, 47/4, 51/1, 50/4, 53/4, 44/1, 20/12, 19/2, 7/4 – obręb 0037 – Ostrów Wielkopolski. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się:

  • Zad. 1. Budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi o powierzchni 2,25 ha na wylocie kolektorów deszczowych przy ul. Torowej,
  • Zad. 2.1. Zabudowę separatorów – 2 sztuki o przepływie 500/5000 l/sek każdy na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej w kilometrze 1+002 w rejonie ulicy Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim wraz z komorą zbiorczą , która będzie spełniała rolę komory rozprężnej na wylocie
    z kolektorów deszczowych o średnicy 2 x 1200 mm i 1x 1000 mm w rejonie ul. Reymonta.
  • Zad. 2.2. Odbudowę, regulację i umocnienie koryta Strugi Ostrowskiej na długości ok 400 m, aby przepływająca ilość wód deszczowych i roztopowych (8,5m3/s ) nie stwarzała zagrożenia wystąpienia z niego wód wezbraniowych oraz podtopienia przyległych terenów.