Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego. Miasto Kalisz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 3.3.4 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 40,6 mln zł

W ramach projektu zaplanowano realizację szeregu działań mających na celu zwiększenie wykorzystania transportu publicznego na obszarze Miasta Kalisza przy jednoczesnym ograniczeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Inwestycja obejmuje realizację przedsięwzięć, ujętych w 5 grupach zadań:

  • Zakup autobusów niskoemisyjnych  11 autobusów hybrydowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego miasta – budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego w przy dworcu PKP i PKS integrującego środki transportu tj. autobus miejski/podmiejski, autobus dalekobieżny, kolej rower, samochód osobowy wraz z infrastrukturą dodatkową z zakresu telematyki  zakup oraz montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej LED oraz biletomatów zewnętrznych.
  • Rozbudowa ITS na terenie Miasta:  budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej
  • Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność.

Kampania informacyjno promocyjna:  pakiet miękkich działań mających przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające niską emisję  w tym przede wszystkim działania mające nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczania się rowerem lub pieszo.