Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Okres opracowania dokumentacji: grudzień 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 15,1 mln zł

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie których zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w  gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców Związku Międzygminnego PRGOK.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 13 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego. PSZOKi zrealizowane będą wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym przyłączami oraz zjazdami z drogi. W ramach  każdego z PSZOK przewidziano następujące elementy:

  • utwardzony plac z najazdową rampą rozładunkową,
  • kontener socjalno-biurowy dla pracownika,
  • zadaszenie w formie wiaty,
  • magazyny: na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) oraz magazyn na przedmiotowy do ponownego użycia (zbieranie i przekazywanie kolejnym użytkownikom przedmiotów używanych) wraz z punktem napraw (przygotowanie do ponownego użycia i przywrócenie właściwości użytkowych),
  • kontenery i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • ekologiczna ścieżka edukacyjna (tablice informacyjne i edukacyjne, ławki, oświetlenie ścieżki pokazową lampą wykorzystującą odnawialne źródła energii z modułem fotowoltaicznym i wiatrakiem),
  • zieleń urządzoną,
  • infrastruktura towarzysząca (ogrodzenie z bramą wjazdową, waga samochodowa, instalacja elektryczna, oświetlenie, instalacje wodociągowa, kanalizacyjne
    (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami), przyłącza, zjazd z drogi, a także niezbędne działania przygotowawcze, jak przygotowanie terenu, niwelacje.