Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,

Okres opracowania dokumentacji: styczeń – luty 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 12,9 mln. zł

Przedmiotowy projekt dotyczy budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które zlokalizowane będą na terenie Gmin – Członków Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie Gmin ZM PRGOK. Dzięki dostępności punktów mieszkańcy regionu będą mogli legalnie, wygodnie oraz nieodpłatnie oddać segregowane odpady komunalne.
Możliwość ta spowoduje zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych na składowiska, składowanych w sposób nielegalny na tzw. dzikich wysypiskach śmieci oraz spalanych w  piecach.