Plan Rozwoju Lokalnego i Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Suchy Dąb

Plan Rozwoju Lokalnego i Wieloletni Plan Inwestycyjny,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013,

Okres opracowania dokumentacji: 2006 – 2007r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Suchy Dąb. Kilkumiesięczne wysiłki
i ścisła współpraca z lokalnymi władzami nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyły się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty
będą podstawą do ubiegania się przez Gminę o środki pomocowe z funduszy UE przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.